Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. Algemeen

 1. De relatie tussen TransMatch BV, gevestigd te 2170 Merksem – Antwerpen (België), Oostkaai 23A, kbo 0797.487.379 (verder TransMatch) en haar Opdrachtgever worden uitsluitend beheerst door onderhavige algemene voorwaarden naast de voorwaarden vermeld in de boekingsbevestiging.
 2. In geval van conflict tussen onderhavige algemene voorwaarden en de voorwaarden vermeld in de boekingsbevestiging, prevaleren de laatsten.
 3. Onder Opdrachtgever wordt verstaan elkeen die TransMatch de opdracht geeft tot het doen vervoeren van goederen.
 4. Onderhavige algemene voorwaarden zijn geredigeerd in het Nederlands en vertaald in het Frans, Engels en Duits. Indien zich een interpretatieprobleem voordoet, zal de Nederlandstalige versie doorslaggevend zijn.

ARTIKEL 2. Aansprakelijkheid TransMatch

 1. Opdrachtgever erkent uitdrukkelijk dat TransMatch slechts een middelenverbintenis heeft m.b.t. de keuze van de contractuele wederpartij die de vervoersovereenkomst zal uitvoeren.
 2. TransMatch is in elk geval niet aansprakelijk voor gelijk welke schade die Opdrachtgever zou leiden door een toerekenbare niet-nakoming in hoofde van TransMatch, tenzij opzet kan worden aangetoond in hoofde van TransMatch of diens uitvoeringsagent of indien de toerekenbare niet-nakoming het leven of de fysieke integriteit van een natuurlijk persoon aantast.
 3. In elk geval is de aansprakelijkheid van TransMatch beperkt tot 100.000,00 EUR. T.a.v. vertragingsschade is de aansprakelijkheid van TransMatch beperkt tot de overeengekomen vracht.

ARTIKEL 3. Betaling

 1. De door TransMatch uitgestelde facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders uitdrukkelijk vermeld op de uitgestelde factuur, op de maatschappelijke zetel van TransMatch.
 2. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag is van rechtswege een nalatigheidsinterest gelijk aan de interestvoet zoals bepaald in artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 verschuldigd en een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10 % van de hoofdsom.
 3. TransMatch behoudt zich het recht voor alle nog niet-vervallen facturen opeisbaar te verklaren indien er indicaties zijn dat de solvabiliteit van de debiteur van de facturen verslechterd is t.a.v. de solvabiliteit gekend op het moment van de sluiting van de overeenkomst
 4. In elk geval is de Opdrachtgever samen met de debiteur van de facturen, indien verschillend, hoofdelijk gehouden.
 5. Het is de Opdrachtgever noch de debiteur van de factuur toegestaan de betaling op te schorten wegens beweerde wanprestatie in hoofde van TransMatch. Evenmin is het toegestaan om de vordering van TransMatch te compenseren.
 6. Tot zekerheid van de betaling van de uitgestelde facturen, geeft de Opdrachtgever alle door hem aan TransMatch toevertrouwde goederen in pand, ongeacht of de prestaties voorwerp van de openstaande factuur betrekking hebben op de goederen in kwestie.
 7. Tevens geeft de Opdrachtgever ter voldoening van al diens schulden jegens TransMatch in pand al diens huidige en toekomstige vorderingen op diens opdrachtgevers. TransMatch is te allen tijde gerechtigd dit pandrecht ter kennis te brengen van de schuldenaars van de Opdrachtgever.
 8. De overeengekomen vrachtprijs kan steeds eenzijdig worden gewijzigd in geval gewijzigde omstandigheden die niet voorzienbaar waren op het moment van de totstandkoming van de opdracht.

ARTIKEL 4. Toepasselijk recht – jurisdictie

 1. De overeenkomst tussen Opdrachtgever en TransMatch wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht.
 2. De rechtbanken van het arrondissement Antwerpen (afdeling Antwerpen) zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van elk geschil dat zou kunnen rijzen tussen partijen.

ARTIKEL 5. Verval van de Vervoersverbintenis

TransMatch kan de Vervoersverbintenis vervallen verklaren op elke waterweg zonder meer, ongeacht of de goederen al zijn overgedragen of geladen, ongeacht of de reis reeds is begonnen of niet, waar in het algemeen of alleen met betrekking tot het schip, dat de goederen geladen heeft, de volgende gebeurtenissen of omstandigheden zich voordoen of bestaan:

 1. Overmacht, oorlog, mobilisatie, militaire operaties, sabotage, staking, uitsluiting, blokkade of oproer.
 2. Acties en interventie door de overheid, invoer-, uitvoer en doorvoer verbod, inbeslagname enz. door de overheid.
 3. Blokkering van de scheepvaart van eender welke aard.
 4. Natuurverschijnselen, hoogwater, overstroming, ijs en gevaar voor ijsgang.
 5. Laagwater (bij verkeer onder Keulen bij een Duisburger pegel van 2,00m en lager, bij verkeer onder Kaub bij een Köllner pegel van 1,60m en lager, bij verkeer onder en in Mannheim bij een Kauber pegel van 0,80m en lager, bij verkeer boven Mannheim bij een Maxauer pegel van 3,50m en lager).

Gedurende de ganse duurtijd van 1 van deze gevallen, en nog eens 14 dagen nadien, mag TransMatch voor alle vertragingen in de circulatie van het schip overliggelden en een vergoeding voor bijkomende kosten aanrekenen zoals hij verkiest:

 1. Ofwel kan hij het transport laten doorgaan en voor het geheel van de overeengekomen transportafstand een vrachttoeslag aanrekenen. Hij mag dan ook alle meerkosten, die hij in normale omstandigheden niet heeft, aanrekenen aan de Opdrachtgever.
 2. Ofwel kan hij de vervoersverbintenis geheel of gedeeltelijk vervallen verklaren. In zulk geval is TransMatch gerechtigd op de volledige vracht en de goederen op de door hem passend geachte plaats voor rekening en risico van de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te lossen of te laten lossen, opslaan of verder laten veroveren m.b.v. andere middelen. Alle bijkomende kosten die voortvloeien uit het lossen in de tussenliggende haven, de opslag, of het verdere transport zijn ten laste van de Opdrachtgever. De hierboven vermelde rechten heeft TransMatch ook wanneer hij niet in staat is de ladingsbegunstigden op de hoogte te brengen.

De Opdrachtgever kan van de uitvoering van de vervoersovereenkomst afzien in geval van de in het eerste lid genoemde omstandigheden a) tot en met e), op voorwaarde dat hij de kosten van het opnieuw lossen en 1/3 van de vracht betaalt.

De Opdrachtgever en de ontvanger zijn tegenover de vervoerder solidair en hoofdelijk aansprakelijk voor alle extra vrachtgelden, vrachttoeslagen, overliggelden, opslagkosten en andere bijkomende kosten.

Indien de aanvang van de reis door toeval of door omstandigheden waarvoor TransMatch niet verantwoordelijk is, permanent verhinderd wordt, dan vervalt de vervoersovereenkomst zonder verplichting van schadevergoeding. Onder permanente hinder wordt verstaan:

 • Wanneer het schip, waarop de transportovereenkomst van toepassing is, verloren of dermate beschadigd is, dat de reis niet kan worden gestart zonder een belangrijke herstelling aan het voertuig. Met een belangrijke herstelling wordt een herstelling bedoeld waarvoor het volledig lossen van de lading vereist is.
 • Wanneer de te vervoeren goederen verloren zijn, op voorwaarde dat dit specifieke en onvervangbare goederen betrof, die reeds door de vervoerder geladen of overgenomen werden.
NL